REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

„DJI Fan Week”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs promocyjny urządzany jest pod nazwą „DJI Fan Week”

  2. Organizatorem konkursu jest Robert Błędowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert Błędowski z siedzibą w Rybniku (44-218 Rybnik) przy ul. Stolarskiego 1, posiadającą NIP: 6423040197, REGON: 243139422, zwany dalej „Organizatorem”.

  3. Przyjmowanie kuponów konkursowych odbywa się od 4 lutego 2018 do 11 lutego 2018 r., głosowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy odbywa się od 12 lutego 2018 roku do 18 lutego 2018 roku. 19 lutego 2018 roku będzie miało miejsce ogłoszenie wyników.

  4. Udział w konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniach 30.01.2018 – 11.02.2018 roku na platformie Autoryzowany Sklep DJI Strefa Marek Allegro, poprawnie wypełniły otrzymany kupon konkursowy oraz opublikowały post z #DJIMavicAir na portalu Facebook lub Instagram.

  5. Definicje: a. Konkurs – niniejszy konkurs promocyjny urządzany pod nazwą „DJI Fan Week b. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu; c. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w §2 Regulaminu; d. Kupon konkursowy – kupon wydawany przez Organizatora Konkursu po spełnieniu warunków określonych w §2 oraz §3 pkt od 1 do 3 Regulaminu; e. Laureat – zdobywca Nagrody w Konkursie; f. Nagroda – jedna z Nagród wskazanych w §4 pkt 2 Regulaminu;§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM  1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu, że zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Nagród w Konkursu nie mogą̨ otrzymać właściciele oraz pracownicy: Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨ : małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§3

ZASADY URZĄDZANIA KONKURSU

1. W dniach 4.02.2018 - 11.02.2018 w Autoryzowanym Sklepie DJI Strefa Marek Allegro, do każdego zakupionego produktu, klienci mają możliwość otrzymania kuponu konkursowego w ilości 1 sztukę na osobę i zakup. Klienci są zobowiązani do wyrażenia chęci uczestnictwa w konkursie poprzez kontakt mailowy pod adresem [email protected], następnie otrzymają oni kupon konkursowy w formie elektronicznej.

Klienci którzy zakupili produkty w okresie od 30.01.2018 – 03.02.2018, a także chcą wziąć udział w konkursie, powinni skontaktować się drogą mailową w celu otrzymania kuponu.

2. Uczestnik jest zobowiązany opublikować post w mediach społecznościowych Facebook lub Instagram, w którym znajdzie się hashtag #DJIMavicAir.

3. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić kupon, podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, nick Allegro oraz wpisując samodzielnie wymyślone, kreatywne hasło opisujące produkt DJI Mavic Air, zwane dalej „hasłem konkursowym”.

Kupon w wersji elektronicznej, po przesłaniu, zostanie zweryfikowany przez pracownika sklepu, a następnie uczestnik otrzyma wynik weryfikacji drogą mailową.

4. Kupony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie uprawniają do otrzymania nagrody. W przypadku przedłożenia obsługującym Konkurs do weryfikacji takich kuponów, jak też w przypadku przedłożenia do weryfikacji kuponów, co do których istnieje podejrzenie, że nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany w Regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody Uczestnikowi i odmowy wyrażenia zgody na udział Uczestnika w konkursie.

5. Czynność opisana powyżej w pkt. 3 . zwana jest „Zgłoszeniem”.

6. Uczestnikowi przysługuje jeden kupon promocyjny.

7. Hasło konkursowe nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych oraz moralnych, ani naruszać niczyich dóbr osobistych.

8. W celu udziału w konkursie, konieczne jest:

a. spełnienie warunków z pkt. 3 powyżej;

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wygranej także wizerunku i na ich opublikowanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz., 2135 ze zm.). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonego konkursu i wydania nagród;§4

NAGRODY

1. Organizator przewidział w Konkursie łącznie 8 (słownie: osiem) Nagród.

2. Lista Nagród w Konkursie:

a. Nagrody I stopnia: 6 zestawów upominków DJI o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych)

b. 2 Nagrody Główne: Dron DJI Mavic Air o wartości 3599 zł (słownie: trzy tysiące pięćstet dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

3. Łączna wartość nagród w konkursie promocyjnym wynosi: 8398,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych ).

4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego czy rzeczowego).

§5

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Wszystkie Kupony, prawidłowo wypełnione, nie łamiące regulaminu, zweryfikowane przez osoby upoważnione biorą udział w konkursie.

2. Od dnia 12.02.2018 do 18.02.2018 organizator na stronie profilu DJI ARS w serwisie Facebook udostępni adres witryny internetowej, na której będzie znajdować się ankieta zawierająca hasła konkursowe wraz z odpowiednimi numerami kuponów, na których zostały złożone. Dane osobowe uczestników nie będą w tym momencie ujawnione.

3. Każdy użytkownik internetu będzie mógł złożyć jeden głos ankiecie, wybierając jego zdaniem najbardziej kreatywne hasło. Użytkownik, który zechce oddać głos w ankiecie będzie zobowiązany do podania swojego adresu mailowego.

4. W dniu 19.01.2018 na stronie profilu DJI ARS w serwisie Facebook zostaną opublikowane wyniki ankiety oraz ujawnione Imiona i Nazwiska Laureatów konkursu.

5. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną o wyniku konkursu.

§6

WYDANIE NAGRÓD

1. Laureaci nagród I stopnia zobowiązani są do przesłania drogą danych adresowych do wysyłki nagród w czasie do 7 dni od ogłoszenia wyników.

2. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody, z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w przypadku odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, bądź w razie rezygnacji z odbioru Nagrody, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

3 Laureaci Nagród Głównych są zobowiązani osobiście odebrać nagrodę w punkcie sprzedaży wskazanym przez organizatora, w czasie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Przed odbiorem Nagrody Laureat Głównej ma obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości, aby potwierdzić dane osobowe.

2. Laureaci Nagród Głównych są zobowiązani do podpisania i wypełnienia Protokół Odbioru Nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu („Protokół Odbioru Nagrody”).

3. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody, z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w przypadku odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, bądź w razie rezygnacji z odbioru Nagrody, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.§7

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA KONKURSU

1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawują powołane przez Organizatora osoby upoważnione.

2. W skład osób upoważnionych wchodzą: a. Robert Błędowski; b. Dominik Marion; c. Michał Brocki.

3. Do zadań osób upoważnionych należy w szczególności: a. nadzór nad wydrukiem prawidłowej liczby Kuponów Konkursowych, jak również dbanie o ich prawidłowe przygotowanie; b. nadzór nad zabezpieczeniem oraz ochroną przed zniszczeniem Kuponów Konkursowych; c. zabezpieczenie zgodności przebiegu wszelkich czynności związanych z organizacją Konkursu z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; d. udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata Nagrody; e. rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanego Konkursu.

§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem, począwszy od daty zakończenia Konkursu (tj. od dnia 19.02.2018 r.), do dnia 26.02.2018 r. włącznie. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą lub za pośrednictwem kuriera lub doręczać osobiście na adres biura Organizatora: INNPRO Robert Błędowski, Stolarskiego 1, 44-218 Rybnik, z dopiskiem „Otwarcie salonu DJI ARS Poznań”.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko oraz adres uczestnika konkursu promocyjnego; b. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; c. rodzaj konkursu oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

3. Reklamacje zgłoszone po terminie nie są rozpatrywane.

4. Rozpatrywanie reklamacji przez Organizatora następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Powyższy termin uwzględnia poinformowanie Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji.

5. O decyzji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

6. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a poprzez przystąpienie do Konkursu potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone.

3. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora Konkursu: INNPRO Robert Błędowski, Stolarskiego 1, 44-218 Rybnik posiadającą NIP: 6423040197, REGON: 243139422, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz., 2135 ze zm.). Administratorem bazy danych jest Organizator, przy czym może on powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, na mocy Art. 31 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Dane osobowe Uczestnik Konkursu udostępnia dobrowolnie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz., 2135 ze zm.).

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem www.ars-online.pl/regulamindjifanweek.

5. Na żądanie Laureata Konkursu Organizator jest obowiązany wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej. Żądanie powinno mieć formę pisemną i zawierać dane adresowe Laureata. Zaświadczenie wystawiane jest do 7 dni od daty wystąpienia. Zaświadczenie wysyłane jest pocztą na adres podany w żądaniu.PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY

(PON)

NAZWA KONKURSU PROMOCYJNEGO:

DJI FAN WEEK

ORGANIZATOR:

INNPRO Robert Błędowski,

Stolarskiego 1, 44-218 Rybnik, NIP: 6423040197, REGON: 243139422

RODZAJ:

Konkurs promocyjny
DANE LAUREATA NAGRODY:

 

NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:

Dron DJI Mavic Air o wartości 3599 zł

NR seryjny:

Imię i nazwisko Laureata:

 

Adres zamieszkania:

 

Nr PESEL:

 

Numer telefonu:

 


OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY


Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto oświadczam, iż nie jestem pracownikiem oraz członkiem rodziny: Organizatora ani żadnych innych podmiotów wymienionych w §2. Regulaminu Konkursu Przez najbliższą rodzinę rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowej Konkursu.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie promocyjnym pod nazwą „Wielkie otwarcie pierwszego w Polsce Autoryzowanego sklepu marki DJI”. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz., 2135 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania.Wyrażam zgodę na publikację na liście zwycięzców mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się w treścią Regulaminu Konkursu promocyjnego urządzanego pod nazwą „Wielkie otwarcie pierwszego w Polsce Autoryzowanego sklepu marki DJI” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.

Niniejszym kwituję odbiór nagrody.


UWAGA!

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!

PON sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora.Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata

Miejscowość, data, i podpis Organizatora